Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vision

Vores forventningsafstemning med skolens vigtigste interessenter

Den fælles vision for skolerne i Rudersdal Kommune, der er baseret på nationalt overordnede målsætninger for folkeskolen, danner rammen for denne vision, der er udarbejdet for Holte Skole, og som vil være retningsgivende for den skole, vi gerne vil skabe.

Med vores vision for Holte Skole afstemmer vi holdninger og forventninger blandt skolens vigtigste interessenter - elever, medarbejdere, forældre og ledelse.  

Med visionen vil vi skabe en læringsbaseret udviklingskultur, så hver gang vi sætter os nye mål, vurderer vi, hvordan det får betydning for elevernes trivsel, læring, medarbejdernes praksis og udvikling for alle børn i samarbejde med forældrene.

 

1. Forældre 

– Skolens samarbejdspartner og børnenes vigtigste støtte

Vi involverer os i vores børns læring, udvikling og trivsel og samarbejder med andre forældre og skolen 

Vi involverer os: Forældrene er børnenes vigtigste støtte. En aktiv involvering i børnenes trivsel, udvikling og læring er en helt central forudsætning for en god opvækst og udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer. Det skaber fundamentet for, at børn og unge lærer at tage ansvar for deres eget liv og udvikling. 

Vi samarbejder: Som forældre indgår vi i et tæt og forpligtende samarbejde med skolens medarbejdere, ledelse og forældre, der understøtter vores børns behov og potentialer og skaber rammerne for et ambitiøst lærings- og udviklingsfællesskab. Vi indgår i et stærkt forældredemokrati, hvor vi involverer os i spørgsmål, der har betydning for vores børns læring, udvikling og trivsel. 

 

2. Elever 

– Vi har lyst til at lære og blive så dygtige, som vi kan

Vi indgår i fællesskabet og har lyst til at lære og blive så dygtige, som vi kan både fagligt og socialt.  

Som børn og unge skal vi mødes: 

 • med de bedste muligheder for et givende, aktivt og meningsfuldt liv.  
 • af et tæt, forpligtende og involverende samarbejde mellem forældre og professionelle, der understøtter vores behov og potentialer. 
 • med tillid, anerkendelse og klare forventninger om, at vores ressourcer og ansvar kan og skal udvikles gennem hele vores børne- og ungeliv.  
 • hvor vi er, med en vedholdende og faglig nysgerrighed i forhold til, hvordan vores potentialer bedst udfoldes.  
 • med leg, sjov og kreativitet, så vi kan være nysgerrige og have lyst til at udforske og involvere os, og sætter os mål og forsøger at nå dem. 

2. 1 Læring

– Vi bliver så dygtige vi kan og lærer af vores fejl

I skolen skal vi have metoder til at lære mere og blive udfordret på vores eget niveau.  Vi skal alle opleve, at vi vokser og kan noget i dag, som vi ikke kunne i går. Vi skal udfordres til at blive så dygtige, som vi kan. 

Som elever skal vi være en del af læringsmiljøer, der er varierede og alsidige, hvor vi har mulighed for at fordybe og koncentrere os. 

Vi skal føle os motiverede og have lyst til at lære. Det gør vi ved at have tillid til hinanden og føle, at vi er en del af et fællesskab. Et fællesskab, hvor vi godt må lave fejl, fordi det er et vigtigt trin i læreprocessen. Vi giver feedback og evaluerer med fokus på, at vi lærer og vokser sammen. 

Vi skal arbejde innovativt, udforskende og reflekterende med problemstillinger tæt på virkeligheden og gerne i samspil med lokale virksomheder, foreninger og uddannelsesinstitutioner.

2. 2 Trivsel

– Vi indgår i fællesskabet og tror på os selv

Vi skal kunne lide at gå i skole, og derfor skal vi have en god relation til lærere/pædagoger og til de andre børn og unge på skolen.  

Vi skal have tillid til vores egne evner og igennem hverdagen have lyst til at lære mere og turde fejle.  

Som elever har vi ret til at være en del af fællesskabet og følelsen af ”at høre til”. Vi skal føle os som en del af trygge fælleskabe, som vi kan identificere sig med. Vi skal mødes af nærværende, positive og tydelige voksne, der kan fungere som rollemodeller i forhold til adfærd og læring. 

Som elever skal vi opleve at blive inddraget og være medskabende i undervisningens læreprocesser. 

Vi skal selv have kontrol og medansvar for vores læreprocesser. 

 

3. Medarbejderen

– Vi inspirerer, støtter, samarbejder og indgår i fællesskabet

Som lærere og pædagoger skaber vi høj faglig kvalitet, hvor eleverne bliver udfordret og har lyst til at lære mere, og dermed får den bedste ballast til at fortsætte deres videre færd i uddannelsessystemet og senere på arbejdsmarkedet. 

3.1 Samarbejdet med eleverne

– Vi møder eleverne, hvor de er

Vi understøtter eleverne i at lære at mestre livet gennem gåpåmod, ansvar, engagement og tolerance.  

Vi møder eleverne med klare forventninger og en tro på deres og forældrenes ressourcer. 

Vi skal give eleverne en oplevelse af, at det er sjovt og spændende at lære nyt. Derfor skal de mødes i lærings- og udviklingsfællesskaber, der inspirerer og udfordrer til legende, eksperimenterende, problemløsende læring og til at opnå ny viden. 

Vi møder eleverne med engagement. Vi er optagede af at udvikle os selv som fagligt professionelle, såvel som den helhed vi indgår i.  

Vi skaber god undervisning med passende faglige udfordringer, der løfter såvel de fagligt svageste elever såvel som de fagligt stærkeste elever. 

Vi understøtter elevernes motivation for fortsat læring, for at åbne sig mod det omgivende samfund i form af ungdomsuddannelser og erhvervsliv og giver eleverne valgmuligheder ud fra deres forskellige interesser, behov og forudsætninger.  

Vi har særligt fokus på mestrings-, involverings- og vidensmotivation. 

Vi arbejder med at øge elevinvolvering ved at bruge elevstemmen f.eks. via feedback til at fortsat kvalificering af skolens praksis og sikrer at eleverne har indflydelse fx på god undervisningspraksis herunder at deres ideer bliver brugt i undervisningen. 

Vi skaber samklang mellem undervisningens indhold, elevernes forudsætninger og interesser og undervisningens organisering.  

3.2 Samarbejdet mellem medarbejderne

- Stærke læringsfællesskaber og feedback-kultur

Som lærere og pædagoger skaber vi professionelle læringsfællesskaber præget af udvikling og sparring helt ude i praksisfeltet og fælles opmærksomhed på praksis´ betydning for elevernes læring. Dette sker på baggrund af en fælles forståelse af, hvilke værdier og visioner, der ligger til grund for skolens virksomhed. 

Vi tager et kollektivt ansvar for elevernes læring og læringsudbytte og arbejder med reflekterende og professionelt undersøgende metoder som fx kollegabaseret observation og feedback. 

Som pædagogisk personale samarbejder vi om at skabe høj kvalitet og sammenhæng i børnenes og de unges hverdag ud fra viden om, hvad der virker.  

3.3 En attraktiv arbejdsplads

Holte Skole skal være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige, ambitiøse og engagerede medarbejdere med hjertet på det rette sted.

Igennem en anerkendende tilgang imellem børn og voksne, samarbejde, sammenhold og arbejdsglæde ønsker vi at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere til alle stillinger.

Medarbejderne skal desuden tilbydes og motiveres til at videreudvikle sig, kende til spændende arbejdsopgaver og forventninger til dem.

Desuden skal der være en balance mellem arbejdsliv og fritid. 

 

4. Ledelsen

- Synlig ledelse, der sætter retning og rammer og motiverer

Vi er synlige, tæt på den daglige praksis og skaber en tydelig retning for skolens udvikling.   

Som skolens ledelse sikrer vi:  

 • at skolen er udviklet til at håndtere fremtidens krav og forventninger.
 • en tydelig retning og en strategisk ressourceudnyttelse.
 • at skolen opleves som en attraktiv arbejdsplads både for skolens medarbejdere og for tiltrækning af nye medarbejdere.
 • at der sættes klare mål og planer for at realisere de ambitiøse mål fra kommunens og skolens side.
 • at nærmeste leder er tæt på vores medarbejdere og understøtter deres kvalitative forbedring af praksis.
 • at de professionelles læring og udvikling understøttes for at sikre en høj kvalitet i undervisningen.
 • et trygt miljø for alle på skolen med gode relationer mellem eleverne, medarbejdere og mellem ledere og medarbejdere.
 • at vi skaber rammer for skolens organisering og det professionelle samarbejde omkring udvikling af skolens praksis.
 • de ledelsesmæssige krav og kompetencer er præciseret gennem tydelige funktionsbeskrivelser (roller og opgaver).
 • en god relation med skolens bestyrelse og kontaktforældre. 
 • velfungerende samarbejder mellem udskolinger, ungdomsuddannelser og eksterne aktører til fremme af elevernes uddannelse og fremme deres faglige engagement.

 

5. Fysiske rammer

- Gode, trygge og fleksible udviklings- og læringsmiljøer

Vores læringsmiljøer er trygge, indbydende og fleksible, så de understøtter den gode undervisning. 

Læringsmiljøerne skal være af høj kvalitet – æstetiske, motiverende og engagerende miljøer, der støtter elevernes læring, udvikling og behov.  

Læringsmiljøerne skal give mulighed for mange arbejds- og samarbejdsformer, der videst muligt hjælper eleverne i deres læreproces gennem stilladsering o.l. (dvs. paksisnær helhedsforståelse). 

Eleverne skal mødes i udviklings- og læringsmiljøer, der fører til forandringer i en sundhedsfremmende retning – med særligt fokus på kost, rygning, alkohol, motion og hygiejne. 

Læringsmiljøerne inddrager de omkringliggende naturområder i forbindelse med fysisk aktivitet eller lignende. 

 

Inspirationsliste:

Folkeskoleloven

Høringssvar fra §17 stk. 4 udvalget for en styrket skolestruktur

Visioner for folkeskolen i Rudersdal:

Projekt Synlig Læring

Retten til fællesskabet - Inklusion

Rudersdal Kommunes Børne- og Ungepolitik

Rudersdal Kommunes Digitaliseringsstrategi